«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΚΕ-ΠΕΛ-03 / αα ΟΠΣ:4265

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 23/07/2020

Λήξη: 23/10/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 3.750.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-09-15T12:06:28+00:00