Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας 2021-02-09T15:00:02+00:00

Δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2014 – 2020» για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ΕΥΔ του Ε.Π. Πελοποννήσου σύμφωνα με το άρθρο 24 “Εκ των υστέρων δημοσιότητα” της Υ.Α. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 /19.02.2016 (ΦΕΚ Β΄ 449/24.02.2016) καταρτίζει και αναρτά στην ιστοσελίδα της το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους, κατάλογο με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014 – 2020».

Σχετικά αρχεία: