Κατάλογος Προμηθευτών & Παρεχόντων Υπηρεσιών στην ΕΥΔ Πελοποννήσου 2021-02-25T12:34:20+00:00

Κατάλογος προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους για εγγραφή στο κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας , με την Α.Π.835/10-04-2017 απόφαση τροποποίησης της 784/03-03-206-16 σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ΥΑ του ΥΠΟΙΑΝ (23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017,ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και συμβάσεις για ενέργειες Παροχής Υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την κάλυψη αναγκών υλοποίησης ενεργειών τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020» για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι 31/12/2023, θα εμπλουτίζεται σταδιακά και θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σχετικά Αρχεία:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2019

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2017

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 2016