Αιρεσιμότητες: ΠΕΣΔΑ – Ύδατα 2017-10-18T20:48:10+00:00

Αιρεσιμότητες που συνδέονται με τα Ε.Π. Περιφερειών 2014 – 2020:

Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

Τομέας Αποβλήτων:

Προκειμένου να προωθηθούν οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014 -2020, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι ακόλουθες ενέργειες στρατηγικού σχεδιασμού, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/EC (ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων):

  • Ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)
  • Εκπόνηση αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
  • Διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΣΔΑ

Σε σχέση με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το οποίο αναθεωρήθηκε πρόσφατα (Δεκέμβριος 2015) από κοινού με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από επεξεργασία προηγηθείσας μελέτης, και διαβούλευσης, καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές τους στόχους και τις δράσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο για την επόμενη εξαετία, ως το 2020.

Αναφορικά με το ΠΕΣΔΑ αυτό αποτελεί επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας, καταρτίζεται για κάθε Περιφέρεια της χώρας και εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις που περιέχονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και αποσκοπεί:

  • στην επιλογή των περιοχών που συγκροτούν τις ενότητες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (διαχειριστικές ενότητες)
  • στον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης που πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε διαχειριστική ενότητα
  • στην εξειδίκευση συγκεκριμένων μέτρων, όρων και περιορισμών για την επίτευξη των στρατηγικών και ποσοτικών στόχων που καθορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Σε σχέση με το ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου αυτό στη παρούσα φάση (Μάιος 2016) επικαιροποιείται.

Σχετικά Αρχεία

Αιρεσιμότητες που συνδέονται με τα Ε.Π. Περιφερειών 2014 – 2020:

Τομέας υδατικών πόρων:

Για τις επενδύσεις στο τομέα των υδατικών πόρων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014 -2020 θα πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξη:

(α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό που θα παρέχει επαρκή κίνητρα της χρήστες για την αποδοτική χρήση υδατικών πόρων και

(β) μιας επαρκούς συνεισφοράς των διαφορών χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης σε ποσοστό που θα καθορισθεί στα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, για επενδύσεις που υποστηρίζονται από Προγράμματα

Σε τομείς που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, το Κράτος Μέλος να έχει διασφαλίσει τη συνεισφορά των επιμέρους χρήσεων νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών νερού ανά τομέα, σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο της Οδηγίας 2000/60/EΚ, λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων της αποκατάστασης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες της περιφέρειας ή των περιφερειών τις οποίες αφορά.

H τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για την ύδρευση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30/4/2016 και για τις λοιπές χρήσεις ύδατος μέχρι 30/9/2016.

Σχετικά Αρχεία