Παραδείγματα Έργων 2020-06-11T09:36:16+00:00

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ /  REDEVELOPMENT WORKS

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / INFRASTRUCTURE PROJECTS – TRANSPORTATION WORKS

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / CULTURE WORKS

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / MEDICAL-TECHNOLOGIST EQUIPMENT IN KALAMATA

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ /  URBAN INTERVATIONS