Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
1602, 2021

Νέες Αποφάσεις Ένταξης στα πλαίσια της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας»

16 Φεβρουαρίου 2021|

Αύξηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τις Περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εντάχθηκαν 6 νέες πράξεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών [...]

1502, 2021

Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός» – κωδ. 5007915.

15 Φεβρουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης από12-02-2021 στις 12-10-2021. Δείτε εδώ την Εντεταγμένη Πράξη    

1102, 2021

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για ένταξη στο ΕΠ «Πελοπόννησος» την περίοδο 2021-2027» – ΠΕΛ104 / αα ΟΠΣ:4747

11 Φεβρουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης από 30/4/2021 σε 28/5/2021. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

402, 2021

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δράσεις / Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 το Έτος 2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5041443

4 Φεβρουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά μείωση του συνολικού προϋπολογισμού της Πράξης από 385.000 € σε 170.000,00 €. Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

402, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο εώς κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων»» με Κωδικό ΟΠΣ 5041950

4 Φεβρουαρίου 2021|

Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης ως προς την ημερομηνία έναρξης της πράξης για την υπογραφή της σύμβασης με το ανάδοχο (ανάληψη νομικής δέσμευσης)   Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

202, 2021

Δεύτερη Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.2.2 “ Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών” – ΚΕ-ΠΕΛ-04 / αα ΟΠΣ:4274

2 Φεβρουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων (παράταση χρόνου) έως την 23η  Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00.   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2701, 2021

Νέα Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: ««Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΠΕΛ95

27 Ιανουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά τη νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τις 01/03/2021. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2701, 2021

Διαβούλευση για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027

27 Ιανουαρίου 2021|

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαβούλευσης και σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργοποίησε από σήμερα 26 Ιανουαρίου Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαβούλευσης στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://pelop.espa2127.gr/ . Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς, οι Πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όχι μόνο μπορούν να καταθέτουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους στο [...]

1201, 2021

Τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)» – (LEADER / CLLD)

12 Ιανουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά μείωση του προϋπολογισμού της πράξης με τα παρακάτω στοιχεία: Κωδικός ΟΠΣΑΑ: LD241- 0052139 Τίτλος Πράξης/Υποέργου: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ Δικαιούχος:     ΣΕΜΕΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ Συνολικός Προϋπολογισμός (Συνολική Δημόσια Δαπάνη): 216.271,75€ Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 140.576,64€ Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης