Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
1207, 2021

Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Γ΄ΦΑΣΗ)»

12 Ιουλίου 2021|

Η τροποποίηση αφόρα στην παράταση του χρόνου υποβολής από 15/07/2021 σε 18/08/2021. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

207, 2021

Τροποποίηση Πρόσκλησης ΠΕΛ102 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας»

2 Ιουλίου 2021|

Η τροποποίηση αφόρα: Στην παράταση του χρόνου λήξης από 30/06/2021 σε 31/8/2021     Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

207, 2021

Τροποποίηση Πρόσκλησης ΚΕ-ΠΕΛ-06 με τίτλο «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

2 Ιουλίου 2021|

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2906, 2021

Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων»

29 Ιουνίου 2021|

Μικρή περιγραφή: Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εφαρμόζει η ΟΤΔ «Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες αναφέρονται σε δραστηριότητες μεταποίησης και τουρισμού. Με την παρούσα δράση, επιδιώκεται η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών [...]

2906, 2021

Tροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο «Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος»

29 Ιουνίου 2021|

Μικρή περιγραφή: Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων προβλέπει ενισχύσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται αναπλάσεις οικισμών, διαμόρφωση χώρων πρασίνου, σημάνσεις, τουριστικές διαδρομές, αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων κ.α. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται [...]

2806, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας» – ΟΠΣ 5009797

28 Ιουνίου 2021|

Η παρούσα τροποποίηση αφορά παράταση της ημερομηνίας λήξης της Πράξης έως 31-12-2021 προκειμένου να συνταχθεί η τελική επιμέτρηση και να ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης.   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

2806, 2021

Τροποποίηση της πρόσκλησης ΠΕΛ95 ΜΕ ΤΙΤΛΟ ««Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

28 Ιουνίου 2021|

Η τροποποίηση αφόρα στην παράταση του χρόνου λήξης από 30/06/2021 σε 20/7/2021   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2206, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου» – ΟΠΣ 5010830

22 Ιουνίου 2021|

Η Τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Πράξης έως τις 28-02-2022   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

1706, 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΕΛ108 «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2021-2022)»

17 Ιουνίου 2021|

Εκδόθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 - 2020 η Πρόσκληση ΠΕΛ018 με τίτλο «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2021-2022)». Η δράση, προϋπολογισμού 628.880,00€, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της [...]

1706, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις / Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 για το έτος 2018» – ΟΠΣ 5030578

17 Ιουνίου 2021|

Η τροποποίηση της Πράξης  αφορά  στην αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της Πράξης έως 31-12-2021 προκειμένου να ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης δεδομένου ότι δεν έχουν υποβληθεί από όλους τους Αναδόχους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση των πληρωμών.   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης