Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
2403, 2021

Τροποποίηση της πρόσκλησης ΠΕΛ101 με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης – εξοπλισμός»

24 Μαρτίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά την παράταση του χρόνου λήξης από 31/03/2021 σε 5/5/2021     Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2303, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5048167 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

23 Μαρτίου 2021|

Τροποποιείται ως προς: "Κύριος Πράξης" και "Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης" της Πράξης τίθεται ο Δήμος Μονεμβασιάς (αντί της Περιφέρειας Πελοποννήσου) με βάση την συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση. Τροποποιούνται οι ημερομηνίες των σταδίων εξέλιξης και υπογραφής της σύμβασης   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

1603, 2021

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ / ΔΟΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» – ΠΕΛ100 / αα ΟΠΣ:4707

16 Μαρτίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της λήξης υποβολής προτάσεων  έως  την 17/05/2021     Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

1603, 2021

Τροποποίηση της πράξης «Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος» με κωδικό ΟΠΣ: 5041951 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

16 Μαρτίου 2021|

Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης ως προς την ημερομηνία έναρξης της πράξης για την υπογραφή της σύμβασης με το ανάδοχο (ανάληψη νομικής δέσμευσης).   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

1603, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5070561 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

16 Μαρτίου 2021|

Η τροποποίηση της πράξης αφορά τροποποιήσεις παραδοτέων   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

203, 2021

Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο ««Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»» – ΠΕΛ95 / αα ΟΠΣ:4537

2 Μαρτίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης σε 31/3/2021 Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2302, 2021

Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» – κωδ. 5041685.

23 Φεβρουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης με νέα ημερομηνία ληξης 31-12-2023.   Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2302, 2021

Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» – κωδ. 5041684.

23 Φεβρουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης με νέα ημερομηνία ληξης 31-12-2023.   Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2302, 2021

Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα» – κωδ. 5041683.

23 Φεβρουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης με νέα ημερομηνία ληξης 31-12-2023.   Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

1802, 2021

Aποφάσεις απόρριψης πράξεων της ΠΕΛ83

18 Φεβρουαρίου 2021|

Απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «RE-START: Ανάπτυξη Δικτύου (Κόμβου) Έρευνας, Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής και Δικτύωσης για την Απασχόληση, την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ 5060279 και συνολική δημόσια δαπάνη 200.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 779 12/03/2020 Πρόσκλησης «Ενίσχυση της [...]