Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
1810, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5074815 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

18 Οκτωβρίου 2021|

Αφορά στην  τροποποίηση της ημερομηνίας ανάληψης ΝΟΔΕ και της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του 1ου και κύριου υποέργου.   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

1510, 2021

Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Αργολίδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5052210 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

15 Οκτωβρίου 2021|

Η τροποίηση αφόρα νέο προυπολογισμό. Νέος Προϋπολογισμός: 215,760.00 €   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

1510, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «Συμπλήρωση και επέκταση των ερευνητικών υποδομών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΠΑΠΕΛ με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5060299 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

15 Οκτωβρίου 2021|

Η τροποποίηση της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5060299 αφορά: 1) Αύξηση του προϋπολογισμού για την προμήθεια του φασματοφωτομέτρου FT-IR στο ποσό των 50.000 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί προμήθεια ενός συστήματος FT-IR με καλύτερες προδιαγραφές και με κατάλληλα παρελκόμενα. 2) Ακύρωση της προμήθειας του φασματοφωτομέτρου RAMAN και χρησιμοποίηση του ποσού των [...]

1210, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029176 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

12 Οκτωβρίου 2021|

Η τροποποίηση της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5029176 αφορά την τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος προκειμένου να ολοκληρωθούν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης. Η νέα ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 23/07/2022. Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

2709, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης Στις Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας» με Κωδικό ΟΠΣ 5009823 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

27 Σεπτεμβρίου 2021|

Για την Πράξη «5009823» η τροποποίηση αφορά: α) το οικονομικό αντικείμενο που καθορίζεται στο ύψος της αρχικής σύμβασης καθώς και της συμπληρωματικής σύμβασης που εγκρίθηκε με τον 2ο ΑΠΕ β) την ημερομηνία λήξης της πράξης (έως 30-04-2022) ως προκύπτει: από την παράταση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου 1 έως τις [...]

2709, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «Μηχανισμός διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής στρατηγικής έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5023652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

27 Σεπτεμβρίου 2021|

Η τροποποίηση της πράξης «5023652» με τίτλο «Μηχανισμός διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής στρατηγικής έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου»  αφορά την παράταση της διάρκειας της Πράξης κατά ένα έτος, έως τις 30-06-2023 για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης [...]

2709, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός» με Κωδικό ΟΠΣ 5007915 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

27 Σεπτεμβρίου 2021|

Για την  Πράξη «5007915» η τροποποίηση αφορά παράταση χρονοδιαγράμματος προκειμένου να ολοκληρωθούν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης: Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 233225/23.07.2021 Προέγκριση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη για την 5η Παράταση του 1ου κύριου υποέργου της Πράξης έως 12.11.2021, η [...]

2309, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 –ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055406 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

23 Σεπτεμβρίου 2021|

Η τροποποίηση της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5055406 αφορά στην προσθήκη νέου υποέργου, του υποέργου 2, για εξειδικευμένη υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 σε θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.+). Ανάλογα αυξάνεται και η τιμή στόχος του Δείκτη.   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

2309, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 –ΕΤΠΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055377 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

23 Σεπτεμβρίου 2021|

Η τροποποίηση της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5055377 αφορά:  Στην ματαίωση του Υποέργου 9 με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ». Στην προσθήκη νέου Υποέργου 10 με τίτλο «Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου στις διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης και ολοκλήρωσης του ΕΠ [...]

709, 2021

«Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 4585 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

7 Σεπτεμβρίου 2021|

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Αριθμός Πρόσκλησης: Την με αρ. πρωτ. 3101/02-10-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» όπως [...]