Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
2302, 2021

Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» – κωδ. 5041685.

23 Φεβρουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης με νέα ημερομηνία ληξης 31-12-2023.   Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2302, 2021

Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» – κωδ. 5041684.

23 Φεβρουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης με νέα ημερομηνία ληξης 31-12-2023.   Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2302, 2021

Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα» – κωδ. 5041683.

23 Φεβρουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης με νέα ημερομηνία ληξης 31-12-2023.   Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

1802, 2021

Aποφάσεις απόρριψης πράξεων της ΠΕΛ83

18 Φεβρουαρίου 2021|

Απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «RE-START: Ανάπτυξη Δικτύου (Κόμβου) Έρευνας, Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής και Δικτύωσης για την Απασχόληση, την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ 5060279 και συνολική δημόσια δαπάνη 200.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 779 12/03/2020 Πρόσκλησης «Ενίσχυση της [...]

1602, 2021

Νέες Αποφάσεις Ένταξης στα πλαίσια της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας»

16 Φεβρουαρίου 2021|

Αύξηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τις Περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εντάχθηκαν 6 νέες πράξεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών [...]

1502, 2021

Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός» – κωδ. 5007915.

15 Φεβρουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης από12-02-2021 στις 12-10-2021. Δείτε εδώ την Εντεταγμένη Πράξη    

1102, 2021

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για ένταξη στο ΕΠ «Πελοπόννησος» την περίοδο 2021-2027» – ΠΕΛ104 / αα ΟΠΣ:4747

11 Φεβρουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης από 30/4/2021 σε 28/5/2021. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

402, 2021

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δράσεις / Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 το Έτος 2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5041443

4 Φεβρουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά μείωση του συνολικού προϋπολογισμού της Πράξης από 385.000 € σε 170.000,00 €. Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

402, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο εώς κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων»» με Κωδικό ΟΠΣ 5041950

4 Φεβρουαρίου 2021|

Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης ως προς την ημερομηνία έναρξης της πράξης για την υπογραφή της σύμβασης με το ανάδοχο (ανάληψη νομικής δέσμευσης)   Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

202, 2021

Δεύτερη Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.2.2 “ Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών” – ΚΕ-ΠΕΛ-04 / αα ΟΠΣ:4274

2 Φεβρουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων (παράταση χρόνου) έως την 23η  Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00.   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα