Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029176 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

//Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029176 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029176 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Η τροποποίηση της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5029176 αφορά την τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος προκειμένου να ολοκληρωθούν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης. Η νέα ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 23/07/2022.

Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

2021-10-12T19:17:27+00:00