Τροποποίηση της Πράξης «Μηχανισμός διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής στρατηγικής έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5023652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

//Τροποποίηση της Πράξης «Μηχανισμός διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής στρατηγικής έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5023652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Τροποποίηση της Πράξης «Μηχανισμός διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής στρατηγικής έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5023652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Η τροποποίηση της πράξης «5023652» με τίτλο «Μηχανισμός διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής στρατηγικής έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου»  αφορά την παράταση της διάρκειας της Πράξης κατά ένα έτος, έως τις 30-06-2023 για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

 

Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

2021-09-27T18:11:38+00:00