Τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός» με Κωδικό ΟΠΣ 5007915 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

//Τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός» με Κωδικό ΟΠΣ 5007915 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός» με Κωδικό ΟΠΣ 5007915 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Για την  Πράξη «5007915» η τροποποίηση αφορά παράταση χρονοδιαγράμματος προκειμένου να ολοκληρωθούν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης: Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 233225/23.07.2021 Προέγκριση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη για την 5η Παράταση του 1ου κύριου υποέργου της Πράξης έως 12.11.2021, η οποία ακολούθως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων με την υπ’ αριθ.:93/2021 Απόφαση του στις 04.08.2021. Με βάση την εγκεκριμένη παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 1ου υποέργου και για τις διοικητικές διαδικασίες επιμετρήσεων/πιστοποιήσεων και αποπληρωμής εκτιμάται ως αναγκαίο και εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ήτοι, ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 12.05.2022.

Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

2021-09-27T17:45:31+00:00