Τροποποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης Στις Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας» με Κωδικό ΟΠΣ 5009823 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

//Τροποποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης Στις Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας» με Κωδικό ΟΠΣ 5009823 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Τροποποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης Στις Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας» με Κωδικό ΟΠΣ 5009823 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Για την Πράξη «5009823» η τροποποίηση αφορά: α) το οικονομικό αντικείμενο που καθορίζεται στο ύψος της αρχικής σύμβασης καθώς και της συμπληρωματικής σύμβασης που εγκρίθηκε με τον 2ο ΑΠΕ β) την ημερομηνία λήξης της πράξης (έως 30-04-2022) ως προκύπτει: από την παράταση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου 1 έως τις 30-10-2021 για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του και επιπλέον αυτού, εκτιμώμενο χρονικό διάστημα (έξι μηνών) αναγκαίο για τις διαδικασίες τελικών επιμετρήσεων – παραλαβών και ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.

 

Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

2021-09-27T18:28:38+00:00