Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 –ΕΤΠΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055377 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

//Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 –ΕΤΠΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055377 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 –ΕΤΠΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055377 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Η τροποποίηση της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5055377 αφορά:

  1.  Στην ματαίωση του Υποέργου 9 με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ».
  2. Στην προσθήκη νέου Υποέργου 10 με τίτλο «Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου στις διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης και ολοκλήρωσης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και ολοκλήρωσης των διαδικασιών της 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ», που αφορά στην τροποποίηση του υποέργου 9, τόσο ως προς το φυσικό αντικείμενο και τον προϋπολογισμό του, όσο και ως προς τον χρονοπρογραμματισμό του.
  3. Στην προσθήκη νέου Υποέργου 11 με τίτλο «Υποστήριξη της ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» για την προετοιμασία άμεσης/έγκαιρης εφαρμογής του Προγράμματος 2021-2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω της υπερδέσμευσης Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020». ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

2021-09-23T11:02:00+00:00