Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 –ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055406 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

//Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 –ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055406 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 –ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055406 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Η τροποποίηση της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5055406 αφορά στην προσθήκη νέου υποέργου, του υποέργου 2, για εξειδικευμένη υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 σε θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.+). Ανάλογα αυξάνεται και η τιμή στόχος του Δείκτη.

 

Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

2021-09-23T11:14:05+00:00