«Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 4585 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

//«Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 4585 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

«Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 4585 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: Την με αρ. πρωτ. 3101/02-10-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ.πρωτ. 3162/07-10-2020, 3380/27-10-2020, 3595/13-11-2020, 3913/09-12-2020, 4047/17-12-2020 και 77188/23-03-2021 αποφάσεις

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης: 17/05/2021

Ημερομηνία έκδοσης Τροποποίησης Απόφασης: 03/09/2021

Προϋπολογισμός Εντασσόμενων Πράξεων: 41.611.500,72 €

 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Μικρή περιγραφή, τι έργο αφορά:

Την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, λόγω προσθήκης 72 πράξεων, με συνολική δημόσια δαπάνη 1.610.427,24€, οι οποίες εγκρίθηκαν μετά από την διαδικασία ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της με αριθμ. Πρωτ. 77188/23.03.2021 (Κωδ. ΚΕ-ΠΕΛ-06) πρόσκλησης.

Οι 72 πράξεις είναι με Α/Α 1705 εως 1776 στον συνημμένο Πίνακα 1 της Απόφασης.

 

Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

2021-09-07T16:20:02+00:00