Τροποποίηση της Πράξης «Έξυπνο, εξειδικευμένο περιβαλλοντικό παρατηρητήριο στη Μεσσηνία (ISEO)» – ΟΠΣ 5060255

//Τροποποίηση της Πράξης «Έξυπνο, εξειδικευμένο περιβαλλοντικό παρατηρητήριο στη Μεσσηνία (ISEO)» – ΟΠΣ 5060255

Τροποποίηση της Πράξης «Έξυπνο, εξειδικευμένο περιβαλλοντικό παρατηρητήριο στη Μεσσηνία (ISEO)» – ΟΠΣ 5060255

Η τροποποίηση αφορά το συνολικό ποσό ΦΠΑ με βάση την τελικώς διαμορφωθείσα δαπάνη προμηθειών του υποέργου. Το φυσικό αντικείμενο και η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης δεν μεταβάλλονται.

 

Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

2021-07-16T16:44:41+00:00