Τροποποίηση Πρόσκλησης ΠΕΛ102 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας»

//Τροποποίηση Πρόσκλησης ΠΕΛ102 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας»

Τροποποίηση Πρόσκλησης ΠΕΛ102 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας»

Η τροποποίηση αφόρα:

Στην παράταση του χρόνου λήξης από 30/06/2021 σε 31/8/2021

 

 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2021-07-02T10:57:36+00:00