« Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» – (LEADER / CLLD), με τροποποίηση προϋπολογισμού για δύο πράξεις και αλλαγή επωνυμίας ενός δικαιούχου σε μία πράξη»

//« Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» – (LEADER / CLLD), με τροποποίηση προϋπολογισμού για δύο πράξεις και αλλαγή επωνυμίας ενός δικαιούχου σε μία πράξη»

« Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» – (LEADER / CLLD), με τροποποίηση προϋπολογισμού για δύο πράξεις και αλλαγή επωνυμίας ενός δικαιούχου σε μία πράξη»

Διαρθρωτικό Ταμείο:  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης:  646 / 69 / 27.03.2019 από Αναπτυξιακή Πάρνωνα

Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Ημερομηνία αρχικής ένταξης:  19/03/2021

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη:  9.551.202,30€

Μικρή περιγραφή, τι έργο αφορά:

Την τροποποίηση προϋπολογισμού δύο πράξεων και αλλαγή επωνυμίας δικαιούχου μίας πράξης για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».

2021-06-23T18:03:05+00:00