2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2660/27-10-2017 απόφασης Ένταξης της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

/, ΠΑΑ 2014-2020/2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2660/27-10-2017 απόφασης Ένταξης της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2660/27-10-2017 απόφασης Ένταξης της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΓΤΑΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: 1435/14-6-2016 (Β΄ 1839) πρόσκληση της ΕΥΔ

Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Ημερομηνία ένταξης: 27/10/2017

Ημερομηνία τροποποίησης: 5/3/2021

Προϋπολογισμός: 5.700.000,00€

Μικρή περιγραφή, τι έργο αφορά:

Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ

Τροποποίηση:

Τροποποίηση λόγω αλλαγής στοιχείων του δικαιούχου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Δείτε εδώ την Αρχική Απόφαση Ένταξης και την 2η Τροποποίηση

2021-05-25T16:24:46+00:00