Τροποποίηση της πράξης «Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος» με κωδικό ΟΠΣ: 5041951 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

//Τροποποίηση της πράξης «Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος» με κωδικό ΟΠΣ: 5041951 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Τροποποίηση της πράξης «Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος» με κωδικό ΟΠΣ: 5041951 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης ως προς την ημερομηνία έναρξης της πράξης για την υπογραφή της σύμβασης με το ανάδοχο (ανάληψη νομικής δέσμευσης).

 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

2021-03-16T15:04:53+00:00