Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ / ΔΟΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» – ΠΕΛ100 / αα ΟΠΣ:4707

//Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ / ΔΟΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» – ΠΕΛ100 / αα ΟΠΣ:4707

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ / ΔΟΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» – ΠΕΛ100 / αα ΟΠΣ:4707

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της λήξης υποβολής προτάσεων  έως  την 17/05/2021

 

 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2021-03-16T16:09:16+00:00