Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο ««Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»» – ΠΕΛ95 / αα ΟΠΣ:4537

//Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο ««Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»» – ΠΕΛ95 / αα ΟΠΣ:4537

Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο ««Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»» – ΠΕΛ95 / αα ΟΠΣ:4537

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης σε 31/3/2021

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2021-03-02T13:57:50+00:00