Νέες Αποφάσεις Ένταξης στα πλαίσια της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας»

//Νέες Αποφάσεις Ένταξης στα πλαίσια της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας»

Νέες Αποφάσεις Ένταξης στα πλαίσια της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας»

Αύξηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τις Περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εντάχθηκαν 6 νέες πράξεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Οι αποφάσεις αφορούν την ένταξη τεσσάρων προτάσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μία του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Ερευνών «Δημόκριτος» και μία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με συνολικό προϋπολογισμό (και συνολική Δημόσια Δαπάνη) 2.229.700,00 €.

Η ένταξη των πράξεων συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Άξονα 1 και ειδικότερα στην «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας» του ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020»

Ειδικότερα οι ενταγμένες πράξεις θα συμβάλλουν στην Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας στα ερευνητικά κέντρα και θα προωθήσει την έρευνα και καινοτομία σε διάφορους τομείς, ανάλογα με το αντικείμενο της πράξης.

Οι πράξεις που εντάχθηκαν είναι:

 1.  Έξυπνο, εξειδικευμένο περιβαλλοντικό παρατηρητήριο στη Μεσσηνία (ISEO) (5060255) με δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών «Δημόκριτος» και προϋπολογισμό: 400.000,00 €

  Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της Απόφασης Ένταξης – ΟΠΣ 5060255

 2. SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία (5060275) με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και προϋπολογισμό: 400.000,00 €

  Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της Απόφασης Ένταξης – ΟΠΣ 5060275

 3. Αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (5060675) με δικαιούχο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και προϋπολογισμό: 362.000,00 €

  Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της Απόφασης Ένταξης – ΟΠΣ 5060675

 4. Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια ΠελοπονΝήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφΩνίας έως και 5G με πΡοτεραιότητα την προστασία του πολίτη (ΠΑΝΔΩΡΑ) (5060269) με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και προϋπολογισμό: 400.000,00 €

  Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της Απόφασης Ένταξης – ΟΠΣ 5060269

 5. Αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών Εργαστηρίου Επικοινωνίας Ανθρώπου – Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας (ΕΑΜ-ΕΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (5056656) με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και προϋπολογισμό: 267.700,00 €

  Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της Απόφασης Ένταξης – ΟΠΣ  5056656

 6. Συμπλήρωση και επέκταση των ερευνητικών υποδομών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΠΑΠΕΛ με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (5060299) με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και προϋπολογισμό: 400.000,00 €

  Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της Απόφασης Ένταξης – ΟΠΣ 5060299

Ενδεικτικό χρονικό διάστημα υλοποίησης της πράξης: Μάιος 2021 – Απρίλιος 2023

2021-02-16T13:05:52+00:00