Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για ένταξη στο ΕΠ «Πελοπόννησος» την περίοδο 2021-2027» – ΠΕΛ104 / αα ΟΠΣ:4747

//Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για ένταξη στο ΕΠ «Πελοπόννησος» την περίοδο 2021-2027» – ΠΕΛ104 / αα ΟΠΣ:4747

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για ένταξη στο ΕΠ «Πελοπόννησος» την περίοδο 2021-2027» – ΠΕΛ104 / αα ΟΠΣ:4747

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης από 30/4/2021 σε 28/5/2021.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2021-02-11T17:15:37+00:00