Τροποποίηση της Πράξης «Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο εώς κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων»» με Κωδικό ΟΠΣ 5041950

//Τροποποίηση της Πράξης «Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο εώς κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων»» με Κωδικό ΟΠΣ 5041950

Τροποποίηση της Πράξης «Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο εώς κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων»» με Κωδικό ΟΠΣ 5041950

Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης ως προς την ημερομηνία έναρξης της πράξης για την υπογραφή της σύμβασης με το ανάδοχο (ανάληψη νομικής δέσμευσης)

 

Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2021-02-04T22:52:31+00:00