Τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)» – (LEADER / CLLD)

/, ΠΑΑ 2014-2020/Τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)» – (LEADER / CLLD)

Τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)» – (LEADER / CLLD)

Η τροποποίηση αφορά μείωση του προϋπολογισμού της πράξης με τα παρακάτω στοιχεία:

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: LD241- 0052139
Τίτλος Πράξης/Υποέργου: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Δικαιούχος:     ΣΕΜΕΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ
Συνολικός Προϋπολογισμός (Συνολική Δημόσια Δαπάνη): 216.271,75€
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 140.576,64€

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2021-05-25T14:02:35+00:00