Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ» – (LEADER / CLLD)

/, ΠΑΑ 2014-2020/Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ» – (LEADER / CLLD)

Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ» – (LEADER / CLLD)

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: 86/22.04.2019 από «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ»

Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Ημερομηνία ένταξης: 13/11/2020

Προϋπολογισμός: 6.757.056,81 €

Απόφαση ένταξηςΔείτε την Απόφαση εδώ

Πίνακας δικαιούχωνΔείτε τον πίνακα εδώ

Μικρή περιγραφή, τι έργο αφορά:

Την ένταξη Πράξεων για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», για τις ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ  19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5

2021-05-25T14:41:27+00:00