Απόφαση Ένταξης για την «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΟΠΣ 5070561

//Απόφαση Ένταξης για την «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΟΠΣ 5070561

Απόφαση Ένταξης για την «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΟΠΣ 5070561

Εντάχθηκε στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020 η πράξη με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου», με δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η πράξη συνολικού προϋπολογισμού 3.298.511,00€ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Μικρή περιγραφή, τι έργο αφορά:  

Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης ηλικιωμένων ή και μοναχικών ατόμων που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης. Η υπηρεσία παρέχεται από τη «Γενική Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας» που είναι η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η δράση αφορά 3.000 άτομα, κυρίως ηλικιωμένους, που ζουν μόνοι και/ ή χρόνιους πάσχοντες. Έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης τους και την ασφαλή τους γήρανση.

Η υπηρεσία έχει διάρκεια τριάντα (30) μήνες και περιλαμβάνει: α) τη Λειτουργία κέντρου 24ης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων και β) την παρακολούθηση και τηλεειδοποίηση των ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών.

Ειδικότερα, η πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

  • Υπηρεσίες επιλογής ωφελούμενων και αποτίμησης αποτελεσμάτων του έργου.
  • Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας του κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων. Αφορά στη λειτουργία ενός Κέντρου 24ωρης Τηλεφωνικής Υποστήριξης, όπου για τριάντα (30) μήνες εξασφαλίζονται οι απαραίτητες υποδομές (χώρος λειτουργίας, τηλεφωνικό κέντρο, τηλεπικοινωνιακές και πληροφορικές υποδομές) και το αντίστοιχο προσωπικό, για τη παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης των ωφελούμενων της πράξης. Το προσωπικό του Κέντρου, που αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο κάθε ωφελούμενου και ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη του. Ακόμα και αν ο ηλικιωμένος δεν είναι σε θέση να απαντήσει, η υπηρεσία ενεργοποιείται αυτόματα παρέχοντας αμέσως την αναγκαία βοήθεια (επικοινωνία με κάποιο εθελοντή γείτονα, μέλος της οικογένειάς του, καλείται ασθενοφόρο, η Άμεση Δράση ή η Πυροσβεστική).
  • Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης ηλικιωμένων και τηλεειδοποίησης, μέσω ειδικών συσκευών οι οποίες παρέχονται και εγκαθίστανται στον ωφελούμενο. Περιλαμβάνεται και η επίδειξη συσκευής σε κάθε ωφελούμενο, καθώς και τεχνική υποστήριξη 24ης εξυπηρέτησης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-10-07T11:47:09+00:00