Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ» – ΟΠΣ 5043329

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ» – ΟΠΣ 5043329

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ» – ΟΠΣ 5043329

Είναι απαραίτητη για την ορθή υλοποίηση της πράξης, βάσει της αιτιολογικής έκθεσης, συνημμένης στο υποβληθέν τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης από τον Δικαιούχο. Τα σημεία της τροποποίησης αφορούν: το χρονοδιάγραμμα, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Πράξης και τα μέλη της ομάδας έργου. Μείωση οικονομικού αντικειμένου λόγω αλλαγής στον υπολογισμό των αμοιβών προσωπικού με βάση τα ισχύοντα ποσοστά επί των εργοδοτικών εισφορών, όπως τροποποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2019.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-10-06T17:03:00+00:00