Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Βελτίωση, ανάδειξη, αναβάθμιση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς» – ΟΧΕ2 / αα ΟΠΣ:4213

//Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Βελτίωση, ανάδειξη, αναβάθμιση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς» – ΟΧΕ2 / αα ΟΠΣ:4213

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Βελτίωση, ανάδειξη, αναβάθμιση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς» – ΟΧΕ2 / αα ΟΠΣ:4213

Η τροποποίηση αφορά παράταση προθεσμίας υποβολής από 30/07/2020 σε 30/09/2020.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2020-08-03T18:43:57+00:00