Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Κατασκευή / βελτίωση υποδομών άθλησης»

//Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Κατασκευή / βελτίωση υποδομών άθλησης»

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Κατασκευή / βελτίωση υποδομών άθλησης»

Η τροποποίηση αφορά παράταση προθεσμίας υποβολής από 30/07/2020 σε 30/09/2020.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2020-08-03T13:33:29+00:00