Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η/ΚΑΙΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (2020-2021)» – ΠΕΛ94

//Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η/ΚΑΙΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (2020-2021)» – ΠΕΛ94

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η/ΚΑΙΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (2020-2021)» – ΠΕΛ94

Εκδόθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 – 2020 η Πρόσκληση ΠΕΛ94 με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (2020-2021)».

Η δράση, προϋπολογισμού 200.000,00€, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Ειδικότερα αφορά στη διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Η δράση συμβάλλει στο στόχο του Ε.Π. για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελουμένων γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία. Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και τη διατήρηση των ωφελουμένων γυναικών σε θέσεις εργασίας.

Η δράση για το έτος 2020-2021 θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, βάσει της ΚΥΑ με αρ. 71383/8-7-2020 (ΦΕΚ 2774/Β/08-07-2020).

Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τον κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του προστατευόμενου παιδιού / εφήβου.

Δυνητικός Δικαιούχος της δράσης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων:  31/07/2020

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων:  13/08/2020

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία της

2020-08-03T11:07:04+00:00