Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΠΕΛ80

//Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΠΕΛ80

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΠΕΛ80

Για την τροποποίηση της Πρόσκλησης ΠΕΛ80 «Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Εκδόθηκε, στα πλαίσια του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 – 2020, τροποποίηση της  Πρόσκλησης ΠΕΛ80 με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», η οποία αφορά σε:

  • Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως τις 04/09/2020
  • Τροποποίηση των κειμένων της Πρόσκλησης και των συνημμένων αυτής, λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 79732/27-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨΜΤΛΡ-ΘΞΔ) έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού / ΕΥΣΕΚΤ με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)»

Η δράση, προϋπολογισμού 800.000,00€, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και αφορά στην παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και εξειδικευμένης συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ανέργους (π.χ. πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, άνεργοι νέοι επιστήμονες με ειδικότητες που σχετίζονται με τις οικονομικές δραστηριότητες της RIS3 για την Περιφέρεια Πελοποννήσου) για αντίστοιχα δυναμικά επαγγέλματα και ειδικότητες.

Δυνητικοί Δικαιούχοι της δράσης είναι:

  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Εποπτευόμενοι από την Περιφέρεια Πελοποννήσου φορείς ή/και άλλοι φορείς στους οποίους συμμετέχει η Περιφέρεια με σχετικές με το αντικείμενο αρμοδιότητες
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που βάσει του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2020-07-29T15:17:00+00:00