Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για άτομα με αναπηρίες» – ΠΕΛ91

//Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για άτομα με αναπηρίες» – ΠΕΛ91

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για άτομα με αναπηρίες» – ΠΕΛ91

Εκδόθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Πελλοπόνησου 2014 – 2020 η Πρόσκληση ΠΕΛ91 με τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για άτομα με αναπηρίες».

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, καθώς και για την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης, χρηματοδοτείται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), η ανάπτυξη μιας σύνθετης δράσης προϋπολογισμού 1.200.000,00 €, η οποία στοχεύει συγχρόνως σε τρία επίπεδα: α) κοινωνία – δικαιώματα, β) περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση – χάραξη πολιτικών, γ) εργασία – κοινωνική ένταξη.

Πιο συγκεκριμένα, η ολοκληρωμένη παρέμβαση διαρθρώνεται στους παρακάτω άξονες:

Άξονας 1: Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και ένταξη της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές,

Άξονας 2: Προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι τα άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Επίσης, οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Δυνητικός Δικαιούχος της δράσης είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων:  29/07/2020

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων:  30/09/2020

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία

2020-07-29T15:39:07+00:00