Πρόσκληση για «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

//Πρόσκληση για «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Πρόσκληση για «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Πρόσκληση για «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνει την δημοσίευση Πρόσκλησης για «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», και καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και  χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η  Οκτωβρίου  2017.

Σχετικά Αρχεία:

2017-10-24T16:04:51+00:00