ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 : « ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

//ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 : « ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 : « ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 : « ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα σταδιακής ολοκλήρωσης των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους

οικισμούς Γ’ προτεραιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16 του εγκεκριμένου ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β’ προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 – 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ
 • ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ)
 • ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Περίοδος υποβολής

από 15/12/2016 έως 10/02/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην

 • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 22131 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Όροι και προϋποθέσεις

 • 01. Αίτηση Χρηματοδότησης
 • 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου, για την εκτέλεση του έργου, όπως Συστατική πράξη, καταστατικό, κανονιστικές διατάξεις ή κ.α.
 • 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • 32. Πίνακες για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ, •Πίνακας Β3
 • 33. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • 34. Χάρτης γενικής οριζοντιογραφίας Πράξης
 • 35. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνική Σύνοψη και σχετικός χάρτης
 • 22. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος
 • 51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης, Πίνακας Δ1
 • 52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής, Πίνακας Δ2
 • 36. Φάκελος Κρατικής Ενίσχυσης για έργα που ενέχουν στοιχεία ενίσχυσης, ?για δράσεις που δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01), είναι απαραίτητο να περιέχονται στο φάκελο που θα υποβληθεί προς αξιολόγηση τα εξής στοιχεία: Εθνική νομοθεσία βάσει της οποίας καταδεικνύεται ότι οι εν λόγω υποδομές αποτελούν «φυσικό μονοπώλιο», καθώς έχει ανατεθεί μόνο στους εν λόγω φορείς η αρμοδιότητα κατασκευής των σχετικών έργων. Η προσκόμιση της εθνικής νομοθεσίας πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της ως άνω αναφερόμενης Ανακοίνωσης περί απουσίας άμεσου ανταγωνισμού για τις συγκεκριμένες υποδομές και περί αμελητέας ιδιωτικής χρηματοδότησης στον τομέα των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Όσον αφορά στην προϋπόθεση περί υποδομής που δεν είναι σχεδιασμένη να ευνοεί επιλεκτικά μια συγκεκριμένη επιχείρηση ή κλάδο αλλά παρέχει οφέλη για την κοινωνία στο σύνολό της, είναι αναγκαίο από τις αιτήσεις χρηματοδότησης και τα συνοδευτικά έγγραφα να διασφαλίζεται ότι τα προς ένταξη έργα εξυπηρετούν μια γεωγραφική περιοχή στο σύνολό u964 της, προκειμένου να παρέχονται οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας και να διασφαλίζεται η αποτροπή της εύνοιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή κλάδου δραστηριότητας.

 • 06. Προγραμματική σύμβαση, εάν έχει συναφθεί, ή σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και απόφαση των αρμόδιων Οργάνων των συμβαλλόμενων μερών ότι προτίθενται να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της Πράξης, εφόσον αυτό ενταχθεί στο Ε.Π., εφόσον απαιτείται
 • 20. Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, η οποία εκπονείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 61 και 65 (8) του Καν.1303/2013), εφόσον απαιτείται
 • 23. Πίνακας διαχωρισμού Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου για έργα που εκτελούνται σε φάσεις, εφόσον απαιτείται
 • 24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών, Στη περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει υποέργο / υποέργα που ανήκουν στην κατηγορία των προμηθειών, το σύνολο των τευχών δημοπράτησης (διακηρύξεις, τεχνικές προδιαγραφές, απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για έργα της κατηγορίας που αφορά η παρούσα Πρόσκληση), εφόσον απαιτείται
 • 60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής, Υποχρεωτικό για μεταφερόμενα έργα, εφόσον απαιτείται
 • 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων, Υποχρεωτικό για μεταφερόμενα έργα, εφόσον απαιτείται
 • 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου, Υποχρεωτικό για μεταφερόμενα έργα, εφόσον απαιτείται
 • 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων, Υποχρεωτικό για μεταφερόμενα έργα, εφόσον απαιτείται
 • 64. Χρηματοοικονομική ικανότητα, Υποχρεωτικό για μεταφερόμενα έργα, εφόσον απαιτείται
 • Λοιπά έγγραφα, α) Δήλωση του δικαιούχου που να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΗΔΗΣ), β) Βεβαίωση του δικαιούχου ότι θα επικαιροποιήσει τα στοιχεία της διοικητικής του επάρκειας εντός 6 μηνών από την ένταξη της πράξης (για το έργο phasing εάν μδεν υποβληθεί φάκελος διαχειριστικής ικανότητας), γ) Σε περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει υποέργο / υποέργα που ανήκουν στην κατηγορία των δημοσίων έργων, το σύνολο, ανά υποέργο, όλων των τεχνικών μελετών, (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, αναλυτική προμέτρηση εργασιών, τιμολόγιο, προϋπολογισμός κλπ), τα τεύχη δημοπράτησης (σχέδιο ή εγκεκριμένα) οι εγκρίσεις και οι αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριμότητα του φακέλου της πρότασης προς δημοπράτηση και διοικητικές πράξεις που πιθανόν έχουν γίνει (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), δ) Σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση σε εξέλιξη, επιπρόσθετα, αντίγραφο αυτής και τυχόν τροποποιήσεών της, καθώς και το σύνολο των σχετικών εγγράφων από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, εφόσον απαιτείται

Προϋπολογισμός

13.835.120,00 €

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.eydpelop.gr/
Διεύθυνση
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 31 Τρίπολη
Τηλ: 2713 601300
Φαξ:2710 234711
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ

Τηλ: 2713601349
ktourlouki@mou.gr

2017-10-19T00:53:11+00:00