Δελτίο Τύπου Απόφασης ΕπΠα

//Δελτίο Τύπου Απόφασης ΕπΠα

Δελτίο Τύπου Απόφασης ΕπΠα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στις 08 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020, στη Μονεμβασία μετά την με αρ. πρωτ. 3936/14-10-16 πρόσκληση του Προέδρου της, Πέτρου Τατούλη, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής μετά την Έγκριση της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών της 1ης Επ.Πα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Πέτρος Τατούλης, εισηγήθηκε την συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων για την λήψη αποφάσεων:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020, έγινε ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης, για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευση του ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 και της επίτευξης των ετήσιων στόχων και παρουσιάστηκαν νέες δράσεις προς εξειδίκευση. Παρουσιάστηκε η πορεία της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, έγινε ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ «Πελοπόννησος», την στήριξη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (κρατικές ενισχύσεις, clusters, κλπ).

Επίσης παρουσιάστηκε η πρόοδος κάλυψης Αιρεσιμοτήτων από την ΕΥΣΣΑ, έγινε ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επ. Παρ.  του Σχεδίου Αξιολόγησης  του ΕΠ «Πελοπόννησος», και ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, εξέφρασε την ικανοποίηση της για τις προβλέψεις της ΕΥΔ με βάση τις οποίες θα καλυφθεί το 7% της προχρηματοδότησης και θα συμβάλει επιπροσθέτως στη κάλυψη του ετήσιου δημοσιονομικοί στόχου για την μεγιστοποίηση εισροής κοινοτικών πόρων.

Επίσης η Επ.Παρ. ενέκρινε νέες δράσεις προς εξειδίκευση και παράλληλα εξουσιοδότησε την ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» για τις αναγκαίες τροποποιήσεις μικρής κλίμακας σε προηγούμενες εξειδικεύσεις με γραπτή διαδικασία και σε ορισμένες κατά τη σημερινή Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων και να βελτιστοποιηθούν οι τιμές στόχοι των δεικτών εκροών και αποτελέσματος.

Σε άλλα θέματα που συζητήθηκαν, προτάθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης από τον πρόεδρό της, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, η διερεύνηση και προώθηση των ΣΔΙΤ στην υλοποίηση και λειτουργία πράξεων διαχείρισης υγρών απόβλητων καθώς και δημιουργίας υποδομών εκπαίδευσης.

Επίσης η ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφέρθηκε στην καταπολέμηση της Απάτης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων όπως προβλέπεται τόσο στον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013, όσο και στον Νόμο 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Ενημέρωσε την Επιτροπή, ότι η χώρα έχει εκπονήσει και υποβάλλει το 2014 στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΕ, Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 – 2020.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΝΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σχετικά Αρχεία:

2017-10-19T00:53:11+00:00