Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

//Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Η προκηρυσσόμενη Πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία από τους δυνητικούς δικαιούχους Δομής με την ονομασία ««Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα» για 3 έτη.

Τα Κέντρα Κοινότητας με περιοχή ευθύνης την οικεία Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνουν ένα ενιαίο δίκτυο υπηρεσιών αντιμετώπισης της φτώχειας και κοινωνικής ένταξης με στόχευση στις ευπαθείς και περιθωριοποιημένες ομάδες («Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας»).

Τα «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας» πρόκειται να συσταθούν, αφενός με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και την ΚΥΑ υπ.’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ854/Β/2016) και, αφετέρου, με βάση την σχετική αλληλογραφία με το Υπουργείο Εργασίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των νέων Δομών.

Τα «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας» καλύπτουν το σύνολο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 • ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Περίοδος υποβολής

από 25/10/2016 έως την 05/12/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην

· ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 22131 τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 •  01. Αίτηση Χρηματοδότησης
 •  02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 •  03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 •  05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 •  06. Προγραμματική σύμβαση, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα
 •  30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, για όλα τα υποέργα στα οποία αφορά.
 •  60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 •  61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 •  62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 •  63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 •  Λοιπά έγγραφα:
  •  Έντυπο Υποβολής Πρότασης
  •  Συνοπτικό Πλάνο Δημοσιότητας
  •  Συνοπτικό Πλάνο Δικτύωσης
  •  Περιγραφή της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού (τεκμηρίωση της επάρκειας τους και της συμβατότητά τους με τις προβλέψεις και προδιαγραφές της οικείας ΚΥΑ και του Παραρτήματος IΙ (συνημμένου στην παρούσα πρόσκληση), για την προσβασιμότητα/διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ.
  • Περιγραφή της στελέχωσης της Δομής και της διαδικασίας πρόσληψης, καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση και τις δυνατότητες του Δήμου-Δικαιούχου και των εν λειτουργία αρμοδίων Υπηρεσιών (Κοινωνική Υπηρεσία, κ.λπ.) και Νομικών Προσώπων που ασκούν κοινωνικές, προνοιακές και συναφείς δραστηριότητες.
  • Περιγραφή της στελέχωσης της Κινητής Μονάδας και της διαδικασίας πρόσληψης, καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση και τις δυνατότητες των Δήμων-Εταίρων και των εν λειτουργία αρμοδίων Υπηρεσιών, Δομών τους, συγχρηματοδοτούμενων ή όχι (Κοινωνική Υπηρεσία, Δομές Σίτισης κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων Νομικών Προσώπων – Προετοιμασία ενός «τυπικού» μηνιαίου προγράμματος επισκέψεων της Κινητής Μονάδας, με αξιοποίηση των στελεχών της Κινητής Μονάδας και την στοχευμένη υποστήριξη Στελεχών της Επιτελικής Δομής της Περιφέρειας, ιδίως σε ζητήματα διαμεσολάβησης και νομικής συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων.

Προϋπολογισμός

1.645.920 €

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.eydpelop.gr/

Διεύθυνση

Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 31 Τρίπολη

Τηλ: 2713 601300

Φαξ:2710 234711

Σταματίνα Ξύγκου

Τηλ: 2713601387

sxygou@mou.gr

2017-10-19T00:53:11+00:00