Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»

//Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»

Προβλέπεται η λειτουργική αναβάθμιση – βελτίωση – εκσυγχρονισμός σημαντικών οδικών αξόνων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας προκειμένου να συνδεθούν οι εσωτερικές παραγωγικές και τουριστικές ζώνες της Περιφέρειας με τα ΔΕΔ – Μ.

Αυτό θα επιτευχθεί με εμπροσθοβαρή τμηματοποιημένα και μεταφερόμενα έργα που αφορούν σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό τμημάτων του εν λόγω οδικού δικτύου (όπως είναι η βελτίωση των γεωμετρικών ή/και τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή κόμβων, γέφυρες, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμός κ.α.).

Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει μεταφερόμενα έργα από την Π.Π. 2007-2013 (επίσης σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο εξυγίανσης) που μέσω της δράσης θα χρηματοδοτηθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου.

Τα έργα αυτά ανήκουν στο χαρακτηρισμένο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Χώρας και συνδέονται όλα με τα ΔΕΔ – Μ.

Τα μεταφερόμενα έργα είναι τα ακόλουθα:

  • ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΚΟΥΡΑ-ΓΕΡΑΚΙ (ανήκει στο χαρακτηρισμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο).
  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΟ- ΣΤΙΜΑΓΚΑ – ΝΕΜΕΑ (ανήκει στο χαρακτηρισμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο).
  • ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΣΠΑΡΤΗ – ΠΛΑΤΑΝΑ – ΣΚΟΥΡΑ» (ανήκει στο χαρακτηρισμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο).

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής

από 12/10/2016 έως την 18/11/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 22131 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• 01. Αίτηση Χρηματοδότησης

• 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

• 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου

• 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης

• 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης

• 32. Πίνακες για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ, (Πιν.1)

• 60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής

• 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων

• 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου

• 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

• 64. Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται

• 50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών, Σε περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει υποέργο / υποέργα που ανήκουν στην κατηγορία των δημοσίων έργων, το σύνολο, ανά υποέργο, όλων των τεχνικών μελετών, (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, αναλυτική προμέτρηση εργασιών, τιμολόγιο, προϋπολογισμός κλπ), τα τεύχη δημοπράτησης (σχέδιο ή εγκεκριμένα) οι εγκρίσεις και οι αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριμότητα του φακέλου της πρότασης προς δημοπράτηση και διοικητικές πράξεις που πιθανόν έχουν γίνει (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), εφόσον απαιτείται

• 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται

• Λοιπά έγγραφα, α) Δήλωση του δικαιούχου που να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΗΔΗΣ), β) Σε περίπτωση που υπάρχει διαδικασία ανάθεσης σε εξέλιξη ,πρέπει να υποβληθεί το σύνολο των σχετικών εγγράφων από την έναρξη της διαδικασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και σε περίπτωση σύμβασης σε εξέλιξη αντίγραφο αυτής καθώς και τυχόν τροποποίησεων της., εφόσον απαιτείται

• 33. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, εφόσον απαιτείται

• 51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης, Πιν. 2, εφόσον απαιτείται

• 52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής, Πιν. 3, εφόσον απαιτείται

• 53. Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης, Σ

την περίπτωση πουν για την υλοποίηση της Πράξης απαιτείται η απόκτηση γης θα πρέπει να αναφέρονται σαφως όλες οι απαιτούμενες, για την ωριμότητα συμβασιοποίησης, ενέργειες διασφάλισης κυριότητας της γης καθώς και το προβλεπόμενο χρονοδιαγραμμά ολοκληρωσή τους πριν την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης., εφόσον απαιτείται

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.eydpelop.gr/

Διεύθυνση

Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη

Τηλ: 2713 601300

Φαξ:2710 234711

Ελένη Παπαηλιού

Τηλ: 2713 601376

epapailiou@mou.gr

 

2017-10-19T00:53:11+00:00