Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία στην Πελοπόννησο»

//Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία στην Πελοπόννησο»

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία στην Πελοπόννησο»

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία στην Πελοπόννησο»

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία για το έτος 2016-2017, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).

Σε ποιους απευθύνεται

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ)

Περίοδος υποβολής

από 3/8/2016 έως 31/8/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 221 31, τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται
 • Λοιπά έγγραφα, εφόσον απαιτείται.

Προϋπολογισμός

€ 25.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.eydpelop.gr/

Διεύθυνση

Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη

Τηλ: 2713 601300

Φαξ: 2710 234711

Σταματίνα Ξύγκου

Τηλ:2713 601387

sxygou@mou.gr

2017-10-19T00:53:11+00:00