Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Για την οργάνωση της Αξιολόγησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 η ΕΥΣΣΑΑΠ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διαμόρφωσε ένα πλαίσιο οδηγιών που παρέχουν τις βασικές κατευθύνσεις για την προκήρυξη, ανάθεση και υλοποίηση των αξιολογήσεων. Οι οδηγίες αυτές απευθύνθηκαν στις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι οποίες σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 έχουν την ευθύνη να οργανώσουν, να παρακολουθήσουν και να διασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48 (3) του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και αφορούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ιδίου Κανονισμού, καθώς και ότι λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.

Οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο συντονισμό και την παρακολούθηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 είναι η Εθνική Αρχή Συντονισμού, οι Διαχειριστικές Αρχές, οι Επιτροπές Παρακολούθησης, οι Eπιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου των Αξιολογήσεων, η Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση και το Δίκτυο Αξιολόγησης.

Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης περιλαμβάνουν πέντε βασικές συνιστώσες που αφορούν στην αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής, στην αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ, στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ, στην αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεμβάσεων και στη διατύπωση ειδικών αξιολογητικών ερωτημάτων. Κάθε συνιστώσα περιλαμβάνει ένα σύνολο γενικών αξιολογητικών ερωτημάτων τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν στο πλαίσιο των Εκθέσεων που θα υποβληθούν.

Σχετικά Αρχεία:Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης