Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.)  Ε.Π. Πελοποννήσου  2014 – 2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου συστάθηκε με βάση την υπ. αριθ. 32672/ΕΥΘΥ 329 (2)/24-04-2015 ΚΥΑ αναδιάρθρωσης (ΦΕΚ 715/Β/24-04-2015) και έχει ως αντικείμενο την διαχείριση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 -2020. Η εν λόγω υπηρεσία αποτελεί μετεξέλιξη της Ενδιάμεσης  Διαχειριστικής Αρχής (Ε.Δ.Α. ) που είχε συσταθεί με την υπ. αριθ. 9773/ΕΥΣ 1127/29.02.08 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  (ΦΕΚ 472/Β/18.03.08) και είχε ως αντικείμενο την διαχείριση των δράσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 2007-2013», οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πρόκειται για την υπηρεσία που φέρει την ευθύνη διαχείρισης διαχρονικά των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που αφορούν στην Πελοπόννησο. Έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν. 3614/2007 και την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαμβά­νει με βάση το άρθρο 8 του Ν. 4314/2014 σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου (δ) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4314/2014 και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

H ΕΥΔ Πελοποννήσου έχει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες με βάση τις διατάξεις του    ν.4314/2014 και της ανωτέρω ΚΥΑ αναδιάρθρωσης ανά Μονάδα:

Μονάδα Α:            Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

Μονάδα Β.1:         Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 01, 03, 04, 05, 06 του ΕΠ  2014.2020

Μονάδα Β.2:        Διαχείριση Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 2α, 2β του ΕΠ 2014.2020

Μονάδα Γ:             Οργάνωσης – Υποστήριξης

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:

Διεύθυνση:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Πελοπόννησος»
Τέρμα Ερ. Σταυρού 221 00 Τρίπολη Google Map

Τηλ: (+30) 2713 601 300

Fax:  (+30) 2710 234 711
email: pelop.eyd@gmail.com

Βασικό Νομικό ΠλαίσιοΟ παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης