Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1828/2006 της Επιτροπής, οι αρμοδιότητες των δικαιούχων σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό, είναι οι παρακάτω:

 • Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του κοινού, μέσω των μέτρων που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, σχετικά με τη συνδρομή που παρέχεται από τα Ταμεία.
 • Ο δικαιούχος αναρτά ευδιάκριτη και ευμεγέθη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της πράξης που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • η συνολική δημόσια συνεισφορά υπερβαίνει τις 500.000 €,
  • η πράξη συνίσταται στην αγορά φυσικού (ενσωμάτου) αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής
  • Στην πινακίδα αναφέρονται ο τύπος και η ονομασία της πράξης, παράλληλα με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 9. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.
 • Ο δικαιούχος, κατά την υλοποίηση της πράξης, αναρτά διαφημιστική πινακίδα στο εργοτάξιο κάθε πράξης που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • συνολική δημόσια συνεισφορά υπερβαίνει τις 500.000 €,
  • η πράξη συνίσταται στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής.
  • Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.
 • Μετά την ολοκλήρωση της πράξης, η πινακίδα αντικαθίσταται από τη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
 • Όταν η πράξη χρηματοδοτείται στο πλαίσιο Ε.Π. το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, όταν η πράξη χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι όσοι συμμετέχουν στην πράξη είναι ενήμεροι για την εν λόγω χρηματοδότηση.
  Ο δικαιούχος ενημερώνει σαφώς ότι η πράξη που υλοποιείται επιλέχθηκε στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής.
  Κάθε έγγραφο που αφορά σε αυτή την πράξη, συμπεριλαμβανομένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι το Ε.Π. συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ ή, κατά περίπτωση, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής.
  Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται για δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους και το κοινό περιλαμβάνουν τα εξής:
 • το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα γραφικής παρουσίασης που ορίζονται στο παράρτημα I του Κανονισμού 1828/2006, και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • αναφορά στο οικείο Ταμείο:
  • για το ΕΤΠΑ: «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»
  • για το Ταμείο Συνοχής: «Ταμείο Συνοχής»
  • για το ΕΚΤ: «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»
 • επιλεγμένο από τη διαχειριστική αρχή μήνυμα που να προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης και να είναι κατά προτίμηση το εξής: «Επενδύοντας στο μέλλον σας».
  Για μικρά διαφημιστικά αντικείμενα, η αναφορά στο οικείο ταμείο και το προτεινόμενο μήνυμα δεν εφαρμόζονται.

Σχετικά αρχεία:Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης