Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πλαίσιο Διαχείρισης: Διαδικασίες διαχείρισης πράξεων εκτός κρατικών ενισχύσεων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που ισχύουν ανά περίπτωση πράξεων και ανά λειτουργική περιοχή. Ο χρήστης μπορεί να βρει εδώ την περιγραφή κάθε διαδικασίας, διάγραμμα ροής και τα σχετικά τυποποιημένα έντυπα (φόρμες).

Το σύνολο των διαδικασιών μπορείτε να το βρείτε και στο σχετικό αρχείο «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων».

Σχετικά Αρχεία

Σχετικά αρχεία

 

Επιλογή και έγκριση πράξεων 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που αφορούν την επιλογή και έγκριση πράξεων.

Σχετικά Αρχεία

Παρακολούθηση υλοποίησης 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που ισχύουν και αφορούν την παρακολούθηση της υλοποίησης πράξεων εκτός κρατικών ενισχύσεων.

Σχετικά αρχεία

 

 

Επαλήθευση πράξεων 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που ισχύουν σχετικά με την επαλήθευση πράξεων.

Σχετικά Αρχεία

Δημοσιονομικές διορθώσεις, παρατυπίες & ανακτήσεις 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που ισχύουν αναφορικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις, παρατυπίες & ανακτήσεις.

Σχετικά Αρχεία

Χρηματοδότηση πράξεων 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που ισχύουν αναφορικά με την χρηματοδότηση πράξεων εκτός κρατικών ενισχύσεων.

Σχετικά Αρχεία

Παρακολούθηση ΕΦΔ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που αφορούν την παρακολούθηση των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης.

Σχετικά  ΑρχείαΟ παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης