Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

1ος Ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός

Για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Δικαιούχων Πράξεων των αξόνων προτεραιότητας 2 και 8 της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013»

  1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου
  2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την Υπογραφή της Σύμβασης
  3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 492.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (400.000.00 € + ΦΠΑ 92.000.00 €)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων

Σχετικά αρχεία:

2ος Ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός

Για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Σύμβουλος Δημοσιότητας και Προβολής των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

  1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου
  2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: δέκα οκτώ (18) μήνες από την Υπογραφή της Σύμβασης
  3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, (487.804,88 € + ΦΠΑ 112.195,12 €).

Σχετικά αρχεία:Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης