Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου

H Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου με βάση:

α) Το ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ Α 3/2002).
β) Το άρθρο 19 του Ν 3614/2007 όπως ισχύει.
γ) Την Υπουργική Απόφαση συστήματος διαχείρισης με ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/ 27- 03-2008 (ΦΕΚ Β’ 540/27.3.2008) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 38 αυτής,
δ) Την Υπουργική Απόφαση με ΑΠ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1856/26.11.2010) και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β’ αυτής, απευθύνει την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του άρθρου 11 του ΠΔ 4/2002.

Σχετική Απόφαση:

Σχετικά Αρχεία Επικαιροποιήσεων Καταλόγου:Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης