Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων

Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007, από την Επιτροπή Παρακολούθησης που συστήνεται για το σκοπό αυτό σε κάθε πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε με υπουργική απόφαση η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων στην οποία εκ περιτροπής προεδρεύουν επί ένα ημερολογιακό έτος, οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και  Ιονίων Νήσων.

Η  Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από εκπροσώπους:

  • της εθνικής αρχής συντονισμού και  της διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ,
  • των διαχειριστικών αρχών των τομεακών προγραμμάτων,
  • των τριών ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων,
  • των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του Προγράμματος,
  • δημόσιων, κεντρικών και περιφερειακών αρχών,
  • φορέων της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης από τους νομούς των τριών περιφερειών,
  • εκπροσώπους των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και
  • εκπροσώπους αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Επίσης συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Αρχής Ελέγχου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Σχετικά αρχεία

ΥΑ 5257/ΕΥΣ 630/2008 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας − Πελοποννήσου − Ιονίων Νήσων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν3614/2007.

Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης:

1η Συνεδρίαση τη Επ.Πα. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων

2η Συνεδρίαση τη Επ.Πα. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων

3η Συνεδρίαση τη Επ.Πα. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων

4η Συνεδρίαση τη Επ.Πα. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων

5η Συνεδρίαση τη Επ.Πα. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων

 Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης