Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Δυτικής  Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013»

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής  Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» και  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε. (άρθρο 67 του Γεν. Κανονισμού 1083/2006) «για πρώτη φορά το 2008 και έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση, και έως 31-Μαρτίου 2017, τελική έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος»

Σχετικά Αρχεία:

1η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2007

2η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2008

3η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2009

4η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2010

5η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2011

6η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2012

7η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2013

8η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2014Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης