Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Στοιχεία Ενεργοποίησης εκχωρημένων αρμοδιοτήτων την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πελοποννήσου για τη Προγραμματική Περίοδο 2007 2013

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έργα και δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, υλοποιήθηκαν, απερρίφθησαν ή απεντάχθηκαν στο πλαίσιο των εκχωρημένων αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Πελοποννήσου για την Προγραμματική Περίοδο 2007 2013.

Εκδοθείσες Προσκλήσεις Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πελοποννήσου

Σχετικά Αρχεία: Πίνακας με τις εκδοθείσες προσκλήσεις

Κατάλογος Πράξεων Ε.Π. ΔΕΠΙΝ – Πελοπόννησος:

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται ενδεικτικά έργα και δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκχωρημένων αρμοδιοτήτων  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Πελοποννήσου για την Προγραμματική Περίοδο 2007 2013.

Σχετικά Αρχεία: Πίνακας με κατάλογο ενταγμένων πράξεων

Κατάλογος προτάσεων που απερρίφθησαν κατά την διαδικασία αξιολόγησης πράξεων:

Σχετικά Αρχεία: Πίνακας με απορριφθείσες προτάσεις κατά την αξιολόγηση

Κατάλογος προτάσεων που απεντάχθηκαν από το Ε.Π. ΔΕΠΙΝ – Πελοπόννησος κατά την διαδικασία παρακολούθησης πράξεων:

Σχετικά Αρχεία: Πίνακας με απενταγμένες πράξεις

 Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης