Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 2013  – Χωρική Ενότητα Πελοποννήσου

Οι δράσεις του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων συστηματοποιούνται σε τρεις Γενικούς Στόχους προκειμένου να επιτευχθεί η συνέργια τόσο μεταξύ τους όσο με τις παρεμβάσεις άλλων προγραμμάτων και να εξυπηρετηθεί ο Γενικός Αναπτυξιακός στόχος του προγράμματος.

Γενικός Στόχος 1:     Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών προσπελασιμότητας

Γενικός Στόχος 2:   Ψηφιακή σύγκλιση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τόνωση της επιχειρηματικότητας

Γενικός Στόχος 3:   Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Οι τρεις γενικοί στόχοι θα υποστηρίζονται από δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Γενικοί Στόχοι αντιστοιχίζονται με τους Άξονες Προτεραιότητας του Ε. Π. κάθε Γενικός Στόχος εξειδικεύεται στη συνέχεια σε ειδικούς στόχους. Επισημαίνεται ότι για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του Ε.Π. λήφθηκαν υπόψη και οι εισηγήσεις των ex ante αξιολογητών καθώς και των μελετητών της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Από το ανωτέρω Ε.Π. έχουν εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης οι ακόλουθες αρμοδιότητες διαχείρισης επιπρόσθετα και άλλων εκχωρήσεων :Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης